Eng Ru
Отправить письмо

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Основи енергозбереження


Основи енергозбереження в АПК.

Сільське господарство стає все більше енергоємним виробництвом.

Енергетична ефективність сільськогосподарського виробництва України пройшла докорінні якісні зміни у структурі витрат енергії, техногенна інтенсифікація витрат, зростання в їхній структурі до 90% частки витрат на механізацію, електрифікацію, хімізацію, будівництво зумовило значне зростання продуктивності праці.

Паливно-енергетичні ресурси в АПК України використовуються неефективно. Сукупні енерговитрати (з урахуванням енергії на виробництво машин, добрив, пестицидів тощо) в розрахунку на 1 га посівної площі складають десятки тисяч МДж.

Значно знизилась енергоефективність тваринництва. Енергоефективність виробництва свинини та продукції великої рогатої худоби знизилась в 2,5 рази. Пояснюється це рядом причин:

- нераціональними витратами енергії на опалення, вентиляцію, електричне освітлення великої кількості виробничих площ, які не використовуються або мало використовуються;

- роботою в режимі постійного недовантаження як основного виробничого, так і допоміжного технологічного й енергетичного обладнання;

- збільшенням холостого ходу механізмів у виробничому циклі і відповідно підвищенням втрат електроенергії.

Крім цього, на збільшення вартості енерговитрат вплинуло значне зростання тарифів на електро- та інші види енергії.

Для підвищення енергоефективності сільськогосподарським підприємствам необхідно зменшити рівень енерговитрат.

Вихідним етапом роботи з енергозбереження є проведення енергетичного обстеження (енергоаудиту) підприємства. Мета обстеження - виявлення втрат і непродуктивних витрат енергоресурсів, складання паливно-енергетичних балансів і переліку енергозберігаючих проектів і заходів з енергозбереження, ранжування їх за величиною витрат, термінів окупності і тривалості реалізації.

Найбільш поширені технічні заходи енергозбереження:

1. Впровадження систем контролю і обліку витрат енергоресурсів, які дозволяють з урахуванням специфіки даного підприємства виявити і оцінити як непродуктивні витрати, так і можливі резерви енергоресурсів. При цьому система повинна відображати не тільки кількісні, а й вартісні показники витрат енергоресурсів (з урахуванням різної вартості одиниці енергоносія в різний час доби, року). Тільки так можна реально оцінити доцільність впровадження різних енергозберігаючих заходів.

2. Аналіз існуючих технологічних процесів з метою, перш за все, наведення порядку в організаційному відношенні. Так, виробництво із зменшеними об'ємами доцільно зосередити на обмежених площах, створивши там усі необхідні умови праці, при цьому площі, що не використовуються, тимчасово відокремити, щоб запобігти зайвим витратам на опалення, вентиляцію тощо.

Оптимізувати структуру машинно-тракторного парку і транспортних засобів для перевезення продукції сільгосппідприємства. Правильно агрегатувати МТА, регулювати ширину захвату при виконанні польових робіт, завантаженість тракторів. Для зменшення вартості спожитих енергоресурсів технологічний процес може бути скорегований в часі з урахуванням зміни тарифів на енергоресурси в різний час доби. Нарешті, за наявності коштів існуючі енергоємні технологічні процеси можуть бути замінені більш сучасними, енергозберігаючими.

3. Зміна структури генеруючих потужностей і джерел енергії на підприємстві. Створення при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні власних джерел енергії на основі використання вторинних енергоресурсів, власного палива, місцевих видів дешевих палив, природного газу. У цьому сенсі ефективні (особливо в енергодефіцитних районах), так звані, мініТЕЦ, що є комбінованими джерелами електро- і теплоенергії. Основою таких мініТЕЦ є газові турбіни і двигуни, що працюють на природному газі. Розрахунки на реальних об'єктах показують, що тільки за рахунок заміщення електроенергії електросистеми в пікові періоди її роботи на електроенергію вироблену мініТЕЦ останні окупаються за три роки. Якщо на підприємстві є власне паливо або дешеві види місцевих палив, то ефективність мініТЕЦ стає ще більш очевидною. Також підвищується надійність електропостачання і незалежність від енергосистеми.

4. Утилізація теплових викидів тваринницьких і птахівничих ферм, установок сушіння сільськогосподарської продукції за допомогою теплообмінників і теплових насосів.

5. Автоматизація і регулювання процесів вироблення і споживання енергії. Потреба підприємства в різних енергоресурсах змінюється в часі і залежить як від технологічного процесу, так і від періоду року, доби, погодних умов. Але все це не означає, що вільне, хаотичне і некероване протікання цього процесу є найбільш раціональним і економічно вигідним. Відомо, наприклад, що найбільш економічний режим теплоелектрогенератора досягається лише при виробленні визначених кількісних (близьких до номінальних) значень теплової і електричної потужності. Робота в інших режимах завантаження невигідна і веде до перевитрат палива.

6. Раціоналізація схем електропостачання і електроосвітлення з метою підвищення їх ефективності, гнучкості керування, зменшення втрат. Впровадження газорозрядних джерел світла для громадських будівель, зовнішнього освітлення, застосування енергоекономічних світильників, максимальне використання місцевого освітлення. Заміна або відключення малозавантажених трансформаторів, створення при відповідних обґрунтуваннях спеціальних схем електропостачання в режимах малих навантажень, третьої зміни, вихідного дня.

7. Широке застосування регульованого електропривода змінного струму для насосів, компресорів та інших механізмів, коли вимагається регулювання продуктивності, тиску, що зменшує споживання електроенергії при окупності витрат протягом 1-2 років. У вітчизняній практиці до сьогодні для цієї мети використовується регулювання засувками (дроселюванням), у той час як за кордоном широко застосовується регульований електропривод.

Друга сфера АПК — сільське господарство — використовує як основне джерело енергію сонячного випромінювання і енергію органічних речовин ґрунту. Власне потенціальною працездатністю (перетворюваністю) цієї енергії в основному визначається виробнича ефективність АПК. Техногенну енергію АПК можна розглядати як енергію управління процесом перетворення потоку сонячної енергії в хімічну продукцію рослинництва, а потім в енергію продукції тваринництва. Реальні можливості використання цього виду енергії при перетворенні її в енергію сільськогосподарської продукції більшою мірою залежать від ґрунтово-кліматичних умов, застосовуваних агротехнологій, культивуючих видів і сортів рослин. Без кількісного врахування кожного з перерахованих факторів неможливо об'єктивно оцінити результативність використання техногенної енергії в різних екологічних умовах.

Третя сфера АПК — переробний і передаточно-реалізаційний комплекси. першому з них, як і агросфері, використовуються процеси біоконверсії. Методичні питання коректного аналізу ефективності біоперетворення енергії в цих процесах до цієї пори не розв'язані. Аналіз показує, що існуючі у сфері виробництва і споживання енергії труднощі - явище не тимчасове. Це пов'язано з тим, що глобальний характер енергетичної проблеми обумовлений найголовнішим загальнобіологічним законом біоенергетичної цілеспрямованості структур і функцій живих систем. Всі складові живої природи відповідно до цього закону енергоекономні. Людина в період свого екстенсивного розвитку порушила цей загальний принцип самоорганізуючих живих систем. Ціна цього порушення - виникнення глобальних проблем: енергетичної, продовольчої, екологічної тощо. Переорієнтування суспільства на інтенсивний розвиток неминуче пов'язане з пошуком енергоекономних процесів і технологій в усіх сферах діяльності, а особливо аграрному виробництві.

Одна з головних задач агроінженірінга - пошук методів і засобів зменшення питомих витрат техногенної енергії на отримання продовольства. Найбільш результативний шлях - розробка технологій і технічних засобів, які покращують використання природної сонячної енергії в рослинництві й енергії кормів у тваринництві. Це підтверджує співвідношення природної сонячної і техногенної енергії, що беруть участь в отриманні продукції рослинництва, і техногенної енергії, що використовуються при виробництві продукції тваринництва

Систематизований цілеспрямований пошук способів і засобів зменшення витрат техногенної енергії на отримання продовольства потрібно проводити на основі аналізу макроенергетичної моделі сільськогосподарського виробництва в цілому. Ця модель повинна описувати і процеси біоконверсії енергії.

Для створення моделі необхідно розв'язати дві головні задачі:

- розробити наукове забезпечення нормативної бази аналізу і кількісної оцінки енергетичної ефективності галузей АПК. Практична частина цього забезпечення повинна сприяти впровадженню однакової оплати праці при виробництві сільськогосподарської продукції в різних екологічних умовах, а також стимулювати енергозбереження і збереження природного середовища;

- концептуально об'єднати численні окремі аграрні, технічні й екологічні галузі знань, що дозволить створити надійну інформаційно-комп'ютерну базу для комплексного розв'язання задач енергоекономічної природосумісної інтенсифікації аграрного виробництва.

Економічні вартісні показники ефективності виробництва будь-якого продукту оцінюють його значною мірою ізольовано від природних процесів. Вони враховують працю людини, але не беруть до уваги «працю» решти природи, ресурси якої використовуються при виробництві всіх видів продукції.

G Запам’ятайте:

Найбільш поширені технічні заходи енергозбереження:

1. Впровадження систем контролю і обліку витрат енергоресурсів, які дозволяють з урахуванням специфіки даного підприємства виявити і оцінити як непродуктивні витрати, так і можливі резерви енергоресурсів.

2. Аналіз існуючих технологічних процесів з метою, перш за все, наведення порядку в організаційному відношенні.

3. Зміна структури генеруючих потужностей і джерел енергії на підприємстві.

4. Утилізація теплових викидів тваринницьких і птахівничих ферм, установок сушіння сільськогосподарської продукції за допомогою теплообмінників і теплових насосів.

5. Автоматизація і регулювання процесів вироблення і споживання енергії.

6. Раціоналізація схем електропостачання і електроосвітлення з метою підвищення їх ефективності, гнучкості керування, зменшення втрат.

7. Широке застосування регульованого електропривода змінного струму для насосів, компресорів та інших механізмів, коли вимагається регулювання продуктивності, тиску, що зменшує споживання електроенергії при окупності витрат протягом 1-2 років.

 

sПитання для самоконтролю:

1. Назвіть головні напрямки зменшення витрат енергоресурсів.

2. Які принципи керування процесами енергозбереження покладенні в основу Закону України “Про енергозбереження”?

3. Назвіть основні причини зниження енергоефективності тваринництва.

4. Назвіть найбільш поширені технічні заходи енергозбереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. - Х.: Торнадо, 1988.

2. Бородин И.Ф., Кирилин Н.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов.- М.: Колос, 1987.

3. Гершунський Б.С. Основи електронної і напівпровідникової техніки. - К.: Вища школа, 1971.

4. Гончар В.Ф., Тищенко Л. П. Електрообладнання і автоматизація сіль­ськогосподарських агрегатів і установок. -К.: Вища школа, 1989.

5. Гуржій А.М., Поворознюк М.І. Електричні і радіотехнічні вимірювання. – К.: Навчальна книга 2002.

6. Евдокимов Ф.Є. Общая электротехника. -М.: Высшая школа, 1987.

7. Кацман М.М. Електрические машины.- М.: Высшая школа, 1990.

8. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок./Под ред. И.Ф.Кудрявцева.-М.; Агропромиздат,1988.

9. Мартиненко І.І. Основи автоматики. - К.: Вища школа, 1980.

10. Попов В.С. Теоретическая электротехника.- М.: Энергия, 1990.

11. Яницький С. В. Застосування електричної енергії і основи автомати­зації виробничих процесів. - К. Вища школа, 1979.

12. Якоб А.И.,Луковников А.В. Электробезопасность в сельском хозяйстве.-М.:Колос,1981.

13. Довідник сільського електрика / За ред. В.С.Олійника.-К.:Урожай,1989.

14. Электрик. №3-4.Киев. Видавництво „Радіоаматор”.2006

15. Лавріненко Ю.М. Навчальне видання. Електричні апарати. Курс лекцій. -К.: Видавничий центр НАУ,2005.

16. Корчемний М., федорейко В.,Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі.-Тернопіль:Підручники і посібники, 2001

ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................3

1. Загальна електротехніка........................................................................................7

1.1 Електричні кола постійного струму...................................................................7

1.2. . Електромагнетизм...........................................................................................15

1.3. Електричні кола однофазного змінного струму.............................................23

1.4. Трифазні кола....................................................................................................31

1.5. Електричні вимірювання і прилади................................................................37

1.6. Трансформатори...............................................................................................50

1.7. Електричні машини..........................................................................................59

2. Основи електроніки і автоматики......................................................................71

2.1. Напівпровідникові прилади.............................................................................71

2.2. Фотоелектричні прилади..................................................................................77

2.3. Випрямлячі змінного струму...........................................................................83

2.4. Датчики систем автоматики.............................................................................90

3. Застосування електричної енергії в

сільськогосподарському виробництві..................................................................102

3.1. Електропривод і апарати автоматичного управління

й захисту електродвигунів....................................................................................102

3.2. Автоматичне керування електроприводами................................................130

3.2. Електронагрівальні установки......................................................................140

3.3. Установки для електричного освітлення і опромінення............................160

3.4. Заходи щодо безпеки праці при експлуатації електроустановок..............194

4. Основи енергозбереження в агропромисловому комплексі..........................206

Література...............................................................................................................217

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

www.zdamsam.ru

Енергозбереження в побуті | Держенергоефективності України

 

 

«Бережіть енергію! Не паліть гроші дарма!»

Відеоролик можна завантажити за цим посиланням!

(Спочатку відкриється нове вікно з відеороликом, далі клікніть правою кнопкою миші на екран, оберіть функцію "Зберегти відео як..." та завантажуйте.)

Усі заходи, які може здійснити громадянин для покращення власного побуту за нових умов, можна розділити на чотири напрями:

 1. Заощадження ресурсів: води, газу, тепла тощо. Для цього потрібно просто відкоригувати побутові звички та здійснити прості заходи, наприклад, налагодити крани та встановити тепловідбивні екрани за радіаторами.
 2. Утеплення приміщення. Наприклад, заміна чи заклеювання вікон, проведення теплоізоляції даху, модернізація системи вентиляції тощо.
 3. Встановлення приладів обліку. Це дозволить платити лише за спожиті ресурси.
 4. Перехід на більш сучасні, енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій. Наприклад, заміна газового котла твердопаливним за допомогою програми державного кредитування, і встановлення вітрогенераторів.

Заощаджуємо гарячу воду

 1. Закривати воду, якщо не користуєтеся водою тут і зараз. Немає нічого складного в тому, щоб закрити кран під час гоління, чищення зубів, зняття шкірки з овочів і фруктів. Якщо простіше не думати про це – варто встановити електронний змішувач. Тоді вода литиметься лише тоді, коли хтось підноситимете руки або посуд.
 2. Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи час.
 3. Необхідно стежити за станом сантехніки та вчасно ремонтувати її. З крану, що протікає, щомісяця виливаються сотні та тисячі літрів води. Це дорівнює кільком ваннам.
 4. Якщо в будинку центральне водопостачання, то варто встановити лічильники на воду, як гарячу, так і холодну. Інакше людина сплачуватиме з власної кишені за кожен прорив на трасі або за сусіда, який не відремонтував свій кран.
 5. Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів менше води.
 6. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій.
 7. Не рекомендується розморожувати продукти – м’ясо, рибу - під струменем. Це не лише марне витрачання води та тепла, але й знищення корисних речовин продуктів.
 8. Слід використовувати побутові прилади, які заощаджують працю, час та ресурси. Наприклад, автоматичні пральні машини, посудомийні машини тощо.
 9. Необхідно перекривати вентиль для води, якщо приміщення залишають на кілька днів.

Заощаджуємо електроенергію

 1. Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті.
 2. Використовувати енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин.
 3. Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. У багатоквартирних будинках їх варто встановити у коридорах, під’їзді, на сходах та інших місцях спільного користування. У приватному будинку – біля дверей та на подвір’ї.
 4. Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».
 5. Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки. Це не лише дозволить заощадити електроенергію, але й вбереже пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Можна також встановити автоматичні вимикачі.
 6. Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.
 7. Холодильник та морозильник варто тримати в чистоті, без льоду та снігу, регулярно розморожуйте ці прилади. Треба стежити за тим, щоб дверцята були щільно закритими.
 8. Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити її в холодильник. По-перше, гаряча каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше, а по-друге, вона нагріє інші продукти, і вони можуть зіпсуватися.
 9. Оптимальна температура в холодильнику – від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до температури на кухні та кількості продуктів.
 10. Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад, мультиварки, дають змогу готувати 2-3 страви одночасно , що зберігає як газ, так і електроенергію.
 11. Використовуйте НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити – вони працюють швидко та економічно.

Заощаджуємо тепло і газ

 1. Тепловий лічильник в квартирі, що підключена до центрального опалення, дає змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість.
 2. Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.
 3. Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, що отоплюється і його слід вимикати, якщо нікого немає в будинку.
 4. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.
 5. Система “тепла підлога” – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці.
 6. Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звертаючи особливу увагу на місця з’єднань частин системи. Це дозволить уникнути проривів  під час експлуатації системи у холодний період.
 7. Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити, бо з часом ці пристрої втрачають ефективність.
 8. Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. Найбільш доступний варіант, який може обрати кожен - утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі.
 9. Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька разів зменшують втрати тепла.
 10. Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх та бічні стики між дверима і стіною.
 11. Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів.
 12. Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу.
 13. Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла, – це реальний спосіб економії.

Зменшення втрат тепла шляхом утеплення

Утеплення огороджувальних конструкцій. Огороджувальні конструкції – це стіни, фундаменти, стелі, горища, підвали тощо. Використовуйте для їхнього утеплення такі матеріали, як пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні плити, базальтові плити, енергозберігаючі фарби. Непоганий варіант – спеціальні кількашарові системи утеплення.

Утеплення конструкцій, які відкриваються. Це вікна, кватирки, двері, балкони. Встановлюйте двокамерні склопакети у вікна та на балконах. Коли будете замінювати вхідні двері, підганяйте їх за розміром та утеплюйте усі стики. Старі двері можна використати як додаткові (подвійні двері), якщо це конструктивно можливо.

Встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який подається. Після якісних утеплювальних робіт може виявитися, що вам просто не потрібна та кількість тепла, яку постачає централізована мережа. І тому ви знову будете випускати тепло назовні, але тепер не через протяги, а через відкриті вікна. Цю проблему допоможе вирішити встановлення термостатичного вентиля на радіатор, який дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі або окремій кімнаті Як його поставити ­– читайте у відповідному розділі.

 Більше читайте на таких інформаційних ресурсах:

Центр досліджень енергетики

Провідний галузевий інтернет-портал України, що містить аналітичні матеріали, інфографіку, блоги експертів, інтерв'ю провідних спеціалістів енергетичної сфери

eircenter.com
Портал zhytlo.in.ua

Інформаційний портал про реформування  житло-комунальної сфери, аналітичні дані та корисні поради щодо енергозбереження

zhytlo.in.ua
Портал “Своє тепло”

Практичні поради для громадян про енергозбереження в побуті. Відповіді на найбільш поширені запитання

svoeteplo.org
Портал Україна комунальна

Інформаційний портал житло-комунальної сфери

jkg-portal.com.ua
Energy Evolution UA

Практичні поради та факти щодо використання та збереження  тепло- та електроенергетики

energy-evolution.wix.com/main
Екоклуб Рівне

Висвітлення питань охорони довкілля та енергетики

ecoclubrivne.org
Eco town

Інформаційний ресурс щодо енергозбереження та енергоефективності. Найсвіжіші новини  ринку та приклади реалізованих проектів.

ecotown.com.ua

 

saee.gov.ua

Основи енергозбереження в АПК.

Сільське господарство стає все більше енергоємним виробництвом.

Енергетична ефективність сільськогосподарського виробництва України пройшла докорінні якісні зміни у структурі витрат енергії, техногенна інтенсифікація витрат, зростання в їхній структурі до 90% частки витрат на механізацію, електрифікацію, хімізацію, будівництво зумовило значне зростання продуктивності праці.

Паливно-енергетичні ресурси в АПК України використовуються неефективно. Сукупні енерговитрати (з урахуванням енергії на виробництво машин, добрив, пестицидів тощо) в розрахунку на 1 га посівної площі складають десятки тисяч МДж.

Значно знизилась енергоефективність тваринництва. Енергоефективність виробництва свинини та продукції великої рогатої худоби знизилась в 2,5 рази. Пояснюється це рядом причин:

- нераціональними витратами енергії на опалення, вентиляцію, електричне освітлення великої кількості виробничих площ, які не використовуються або мало використовуються;

- роботою в режимі постійного недовантаження як основного виробничого, так і допоміжного технологічного й енергетичного обладнання;

- збільшенням холостого ходу механізмів у виробничому циклі і відповідно підвищенням втрат електроенергії.

Крім цього, на збільшення вартості енерговитрат вплинуло значне зростання тарифів на електро- та інші види енергії.

Для підвищення енергоефективності сільськогосподарським підприємствам необхідно зменшити рівень енерговитрат.

Вихідним етапом роботи з енергозбереження є проведення енергетичного обстеження (енергоаудиту) підприємства. Мета обстеження - виявлення втрат і непродуктивних витрат енергоресурсів, складання паливно-енергетичних балансів і переліку енергозберігаючих проектів і заходів з енергозбереження, ранжування їх за величиною витрат, термінів окупності і тривалості реалізації.

Найбільш поширені технічні заходи енергозбереження:

1. Впровадження систем контролю і обліку витрат енергоресурсів, які дозволяють з урахуванням специфіки даного підприємства виявити і оцінити як непродуктивні витрати, так і можливі резерви енергоресурсів. При цьому система повинна відображати не тільки кількісні, а й вартісні показники витрат енергоресурсів (з урахуванням різної вартості одиниці енергоносія в різний час доби, року). Тільки так можна реально оцінити доцільність впровадження різних енергозберігаючих заходів.

2. Аналіз існуючих технологічних процесів з метою, перш за все, наведення порядку в організаційному відношенні. Так, виробництво із зменшеними об'ємами доцільно зосередити на обмежених площах, створивши там усі необхідні умови праці, при цьому площі, що не використовуються, тимчасово відокремити, щоб запобігти зайвим витратам на опалення, вентиляцію тощо.

Оптимізувати структуру машинно-тракторного парку і транспортних засобів для перевезення продукції сільгосппідприємства. Правильно агрегатувати МТА, регулювати ширину захвату при виконанні польових робіт, завантаженість тракторів. Для зменшення вартості спожитих енергоресурсів технологічний процес може бути скорегований в часі з урахуванням зміни тарифів на енергоресурси в різний час доби. Нарешті, за наявності коштів існуючі енергоємні технологічні процеси можуть бути замінені більш сучасними, енергозберігаючими.

3. Зміна структури генеруючих потужностей і джерел енергії на підприємстві. Створення при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні власних джерел енергії на основі використання вторинних енергоресурсів, власного палива, місцевих видів дешевих палив, природного газу. У цьому сенсі ефективні (особливо в енергодефіцитних районах), так звані, мініТЕЦ, що є комбінованими джерелами електро- і теплоенергії. Основою таких мініТЕЦ є газові турбіни і двигуни, що працюють на природному газі. Розрахунки на реальних об'єктах показують, що тільки за рахунок заміщення електроенергії електросистеми в пікові періоди її роботи на електроенергію вироблену мініТЕЦ останні окупаються за три роки. Якщо на підприємстві є власне паливо або дешеві види місцевих палив, то ефективність мініТЕЦ стає ще більш очевидною. Також підвищується надійність електропостачання і незалежність від енергосистеми.

4. Утилізація теплових викидів тваринницьких і птахівничих ферм, установок сушіння сільськогосподарської продукції за допомогою теплообмінників і теплових насосів.

5. Автоматизація і регулювання процесів вироблення і споживання енергії. Потреба підприємства в різних енергоресурсах змінюється в часі і залежить як від технологічного процесу, так і від періоду року, доби, погодних умов. Але все це не означає, що вільне, хаотичне і некероване протікання цього процесу є найбільш раціональним і економічно вигідним. Відомо, наприклад, що найбільш економічний режим теплоелектрогенератора досягається лише при виробленні визначених кількісних (близьких до номінальних) значень теплової і електричної потужності. Робота в інших режимах завантаження невигідна і веде до перевитрат палива.

6. Раціоналізація схем електропостачання і електроосвітлення з метою підвищення їх ефективності, гнучкості керування, зменшення втрат. Впровадження газорозрядних джерел світла для громадських будівель, зовнішнього освітлення, застосування енергоекономічних світильників, максимальне використання місцевого освітлення. Заміна або відключення малозавантажених трансформаторів, створення при відповідних обґрунтуваннях спеціальних схем електропостачання в режимах малих навантажень, третьої зміни, вихідного дня.

7. Широке застосування регульованого електропривода змінного струму для насосів, компресорів та інших механізмів, коли вимагається регулювання продуктивності, тиску, що зменшує споживання електроенергії при окупності витрат протягом 1-2 років. У вітчизняній практиці до сьогодні для цієї мети використовується регулювання засувками (дроселюванням), у той час як за кордоном широко застосовується регульований електропривод.

Друга сфера АПК — сільське господарство — використовує як основне джерело енергію сонячного випромінювання і енергію органічних речовин ґрунту. Власне потенціальною працездатністю (перетворюваністю) цієї енергії в основному визначається виробнича ефективність АПК. Техногенну енергію АПК можна розглядати як енергію управління процесом перетворення потоку сонячної енергії в хімічну продукцію рослинництва, а потім в енергію продукції тваринництва. Реальні можливості використання цього виду енергії при перетворенні її в енергію сільськогосподарської продукції більшою мірою залежать від ґрунтово-кліматичних умов, застосовуваних агротехнологій, культивуючих видів і сортів рослин. Без кількісного врахування кожного з перерахованих факторів неможливо об'єктивно оцінити результативність використання техногенної енергії в різних екологічних умовах.

Третя сфера АПК — переробний і передаточно-реалізаційний комплекси. першому з них, як і агросфері, використовуються процеси біоконверсії. Методичні питання коректного аналізу ефективності біоперетворення енергії в цих процесах до цієї пори не розв'язані. Аналіз показує, що існуючі у сфері виробництва і споживання енергії труднощі - явище не тимчасове. Це пов'язано з тим, що глобальний характер енергетичної проблеми обумовлений найголовнішим загальнобіологічним законом біоенергетичної цілеспрямованості структур і функцій живих систем. Всі складові живої природи відповідно до цього закону енергоекономні. Людина в період свого екстенсивного розвитку порушила цей загальний принцип самоорганізуючих живих систем. Ціна цього порушення - виникнення глобальних проблем: енергетичної, продовольчої, екологічної тощо. Переорієнтування суспільства на інтенсивний розвиток неминуче пов'язане з пошуком енергоекономних процесів і технологій в усіх сферах діяльності, а особливо аграрному виробництві.

Одна з головних задач агроінженірінга - пошук методів і засобів зменшення питомих витрат техногенної енергії на отримання продовольства. Найбільш результативний шлях - розробка технологій і технічних засобів, які покращують використання природної сонячної енергії в рослинництві й енергії кормів у тваринництві. Це підтверджує співвідношення природної сонячної і техногенної енергії, що беруть участь в отриманні продукції рослинництва, і техногенної енергії, що використовуються при виробництві продукції тваринництва

Систематизований цілеспрямований пошук способів і засобів зменшення витрат техногенної енергії на отримання продовольства потрібно проводити на основі аналізу макроенергетичної моделі сільськогосподарського виробництва в цілому. Ця модель повинна описувати і процеси біоконверсії енергії.

Для створення моделі необхідно розв'язати дві головні задачі:

- розробити наукове забезпечення нормативної бази аналізу і кількісної оцінки енергетичної ефективності галузей АПК. Практична частина цього забезпечення повинна сприяти впровадженню однакової оплати праці при виробництві сільськогосподарської продукції в різних екологічних умовах, а також стимулювати енергозбереження і збереження природного середовища;

- концептуально об'єднати численні окремі аграрні, технічні й екологічні галузі знань, що дозволить створити надійну інформаційно-комп'ютерну базу для комплексного розв'язання задач енергоекономічної природосумісної інтенсифікації аграрного виробництва.

Економічні вартісні показники ефективності виробництва будь-якого продукту оцінюють його значною мірою ізольовано від природних процесів. Вони враховують працю людини, але не беруть до уваги «працю» решти природи, ресурси якої використовуються при виробництві всіх видів продукції.

G Запам’ятайте:

Найбільш поширені технічні заходи енергозбереження:

1. Впровадження систем контролю і обліку витрат енергоресурсів, які дозволяють з урахуванням специфіки даного підприємства виявити і оцінити як непродуктивні витрати, так і можливі резерви енергоресурсів.

2. Аналіз існуючих технологічних процесів з метою, перш за все, наведення порядку в організаційному відношенні.

3. Зміна структури генеруючих потужностей і джерел енергії на підприємстві.

4. Утилізація теплових викидів тваринницьких і птахівничих ферм, установок сушіння сільськогосподарської продукції за допомогою теплообмінників і теплових насосів.

5. Автоматизація і регулювання процесів вироблення і споживання енергії.

6. Раціоналізація схем електропостачання і електроосвітлення з метою підвищення їх ефективності, гнучкості керування, зменшення втрат.

7. Широке застосування регульованого електропривода змінного струму для насосів, компресорів та інших механізмів, коли вимагається регулювання продуктивності, тиску, що зменшує споживання електроенергії при окупності витрат протягом 1-2 років.

 

sПитання для самоконтролю:

1. Назвіть головні напрямки зменшення витрат енергоресурсів.

2. Які принципи керування процесами енергозбереження покладенні в основу Закону України “Про енергозбереження”?

3. Назвіть основні причини зниження енергоефективності тваринництва.

4. Назвіть найбільш поширені технічні заходи енергозбереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. - Х.: Торнадо, 1988.

2. Бородин И.Ф., Кирилин Н.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов.- М.: Колос, 1987.

3. Гершунський Б.С. Основи електронної і напівпровідникової техніки. - К.: Вища школа, 1971.

4. Гончар В.Ф., Тищенко Л. П. Електрообладнання і автоматизація сіль­ськогосподарських агрегатів і установок. -К.: Вища школа, 1989.

5. Гуржій А.М., Поворознюк М.І. Електричні і радіотехнічні вимірювання. – К.: Навчальна книга 2002.

6. Евдокимов Ф.Є. Общая электротехника. -М.: Высшая школа, 1987.

7. Кацман М.М. Електрические машины.- М.: Высшая школа, 1990.

8. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок./Под ред. И.Ф.Кудрявцева.-М.; Агропромиздат,1988.

9. Мартиненко І.І. Основи автоматики. - К.: Вища школа, 1980.

10. Попов В.С. Теоретическая электротехника.- М.: Энергия, 1990.

11. Яницький С. В. Застосування електричної енергії і основи автомати­зації виробничих процесів. - К. Вища школа, 1979.

12. Якоб А.И.,Луковников А.В. Электробезопасность в сельском хозяйстве.-М.:Колос,1981.

13. Довідник сільського електрика / За ред. В.С.Олійника.-К.:Урожай,1989.

14. Электрик. №3-4.Киев. Видавництво „Радіоаматор”.2006

15. Лавріненко Ю.М. Навчальне видання. Електричні апарати. Курс лекцій. -К.: Видавничий центр НАУ,2005.

16. Корчемний М., федорейко В.,Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі.-Тернопіль:Підручники і посібники, 2001

ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................3

1. Загальна електротехніка........................................................................................7

1.1 Електричні кола постійного струму...................................................................7

1.2. . Електромагнетизм...........................................................................................15

1.3. Електричні кола однофазного змінного струму.............................................23

1.4. Трифазні кола....................................................................................................31

1.5. Електричні вимірювання і прилади................................................................37

1.6. Трансформатори...............................................................................................50

1.7. Електричні машини..........................................................................................59

2. Основи електроніки і автоматики......................................................................71

2.1. Напівпровідникові прилади.............................................................................71

2.2. Фотоелектричні прилади..................................................................................77

2.3. Випрямлячі змінного струму...........................................................................83

2.4. Датчики систем автоматики.............................................................................90

3. Застосування електричної енергії в

сільськогосподарському виробництві..................................................................102

3.1. Електропривод і апарати автоматичного управління

й захисту електродвигунів....................................................................................102

3.2. Автоматичне керування електроприводами................................................130

3.2. Електронагрівальні установки......................................................................140

3.3. Установки для електричного освітлення і опромінення............................160

3.4. Заходи щодо безпеки праці при експлуатації електроустановок..............194

4. Основи енергозбереження в агропромисловому комплексі..........................206

Література...............................................................................................................217

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

zdamsam.ru

Основи енергозбереження | ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Метою викладання дисципліни є забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах вивчення методів і засобів та підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах.

Завдання вивчення дисципліни:

Досягти чіткого розуміння законів, категорій, принципів, механізмів та методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах та в технологічних установках.

Формування навичок самостійно застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках та забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах.

Рекомендації до вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Основи енергозбереження» базується на підготовці студентів, яку вони одержують під час вивчення дисциплін "Системи виробництва та забезпечення якості електричної енергії", "Споживачі електроенергії", "Електричні апарати" «Електропостачання», «Основи теплопостачання», «Основи енергоменеджменту» , тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • термінологію в об­ласті енергоспоживання та енергозбереження; види економічних ефектів і методи визначення ефективності нововведень по економії енергоносіїв;
 • методи аналізу; види енергобалансу і методи його розрахунку; методи дослідження ефективності використання енергоносіїв;
 • нормування витрат енергоносіїв і розрахунок витрат;
 • методи та засоби підвищення  ефективності роботи щодо зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів на опалення та вентиляцію споруд;
 • стан і основні напрямки розвитку енергетики України.

вміти:

 • обґрунтовувати положення з економії енергоносіїв;
 • розраховувати витрати енергоносіїв і оцінювати економічну ефективність від проведення заходів, щодо економії енергоносіїв в системах енергопостачання промислових підприємств та інших об'єктів;
 • надавати належни пропозиції щодо розробки і впровадження заходів щодо утеплення зовнішніх огородждуючих конструкцій, вікон та модернізації існуючих теплових систем;
 • застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках.

Провідний викладач дисципліни: Заболотний А.П. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект            

Семестр

Загальна кількість годин – 198

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

64 год.

124 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: екзамен

 

www.zntu.edu.ua

конспект лекцій з курсу основи енергозбереження Амірханов д.р. shram.kiev.ua

Частина 1

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

СУТНІСТЬ енергозбереження

1.1 Роль енергетики в розвитку людського суспільства

1.2 Ефективність використання і споживання енергії в різних країнах і в Республіці Білорусь

1.3 Сутність енергозбереження. Основні поняття в енергозбереженні

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

2.1 заповнювати і невосполняемие енергетичні ресурси

2.2 Види палива, характеристика і запаси їх в Білорусі

2.3 Умовне паливо, співвідношення і калорійність. Одиниці виміру

2.4 Паливно-енергетичний комплекс Республіки Білорусь

ВИДИ І СПОСОБИ ОТРИМАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

3.1 Енергія і її види

3.2 Способи отримання і перетворення енергії

3.3 Електричні і теплові навантаження і способи їх регулювання

3.4 Пряме перетворення сонячної енергії в теплову і електричну

3.5 Вітроенергетика

3.6 Гідроенергетика

3.7 Біоенергетика

3.8 Транспортування теплової та електричної енергії

3.8.1 Транспортування теплової енергії

3.8.2 Транспортування електричної енергії

3.9 Енергетичне господарство промислових підприємств

Частина 2

СТРУКТУРА ЦІН НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ І ЕНЕРГІЮ. НОРМУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

4.1 Тарифи на теплову і електричну енергію

4.2 Класифікація і структура норм витрат ПЕР

4.3 Енергоекономічні показники по нормуванню ПЕР

4.4 Методи розробки норм, порядок їх узгодження і затвердження

4.5 Розрахунок економічної ефективності інвестиційних вкладень в енергозберігаючі заходи

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

5. 1 Структура управління енергозбереженням в Республіці Білорусь

5.2 Основні положення Закону Республіки Білорусь "Про енергозбереження" та нормативно-правової бази енергоспоживання і енергозбереження

5.3 Порядок розробки і виконання республіканських галузевих і регіональних програм енергозбереження

5.4 Стимулювання економії ПЕР

5.5 Санкції за нераціональне використання ПЕР

5.6 Демонстраційні зони високої енергоефективності

5.7 Державна підтримка інвестиційної діяльності по енергозберігаючим заходам

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

частина 3

ОБЛІК І РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

7.1 Системи обліку електричної енергії

7.2 Регулювання та облік теплової енергії, типи приладів, використовуваних в Республіці Білорусь

7.3 Основні заходи по оснащенню приладами обліку використання ПЕР

7.4 Облік витрат холодної та гарячої води

7.5 Облік витрат газу

ОСНОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І АУДИТУ

8.1 Сутність, цілі, завдання та організація енергетичного менеджменту та енергоаудиту на підприємстві

8.2 Порядок проведення енергетичного аудиту на підприємстві

8.3 Енергетичний баланс

ПОБУТОВЕ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

9.1 Енергозбереження при освітленні будинків

9.2 Електропобутові прилади та їх ефективне використання

9.3 Підвищення ефективності систем опалення. автономні енергоустановки

9.4 Системи повітряного опалення

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКАХ І СПОРУДАХ

10.1 Теплові втрати в будівлях і спорудах

10.2 Теплова ізоляція будівель і споруд

10.3 Енергетична паспортизація будівель, моніторинг забудованих територій і експертиза проектів теплозахисту

10.4 Ізоляційні характеристики скління. склопакети

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ЕКОЛОГІЯ

11.1 Екологічні проблеми енергетики

11.2 Парниковий ефект

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ енергозберігаючої політики В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

12.1 Розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу

12.2 Енергозберігаючі заходи в основних галузях економіки

12.2.1 Промисловість

12.2.2 Сільське господарство

12.2.3 Будівельний комплекс

12.2.4 Хімічна та нафтохімічна галузь

12.2.5 Енергетика

12.2.6 Житлово-комунальне господарство

Список використаних І ЛІТЕРАТУРИ

uk.shram.kiev.ua

Топ-10 способів енергозбереження вдома | Екологія життя

Топ-10 способів енергозбереження вдома

Топ-10 способів енергозбереження вдома

Якщо ви - звичайний домовласник, то вам напевно відомо, що таке рахунки за електроенергію і якими темпами зростає останнім часом ціна на електрику. Та навіть якщо ви поки не готові переходити на екстремально нові технології, такі як сонячні панелі на даху, ви можете вжити рішучих заходів щодо економії електроенергії, яку споживаєте. Витрати на електрику в домогосподарстві можуть бути значно знижені, якщо дотримуватись декількох правил і трохи оновити технологічну базу.

1. Проведіть тепловий аудит

Професійний технік зможе гарантувати вам те, що ваш котел, піч або система кондиціювання та вентиляції функціонує з максимальною ефективністю. Будьте готові понести деякі витрати на тепловий аудит вашого будинку, але повірте, вони окупляться. Справа в тому, що майже половина електроенергії, яка використовується в домогосподарстві, йде на опалення та охолодження приміщення, тому ефективність функціонування цих систем набуває принципову важливість.

2. Встановіть термостат

Установка термостата допоможе регулювати температуру в приміщенні, коли ви не вдома. Це істотно підвищує ефективність опалювальних систем. Якщо будучи поза домом, ви запрограмуєте термостат на температуру 10-15 градусів, то зможете економити близько 10% електроенергії щорічно.

3. Труби: спаювання та ізоляція для труб

Погана ізоляція або недостатнє ущільнення труб може привести до істотних втрат тепла під час опалювального сезону. Переконайтесь, що ваші труби позбавлені таких проблем або ж при виявленні вад усуньте їх. За статистикою це забезпечує економію електроенергії 20% щорічно. Крім того, слід регулярно міняти повітряні фільтри в системах вентиляції та кондиціювання, оскільки якщо фільтри закупорені, то система працює з більшим навантаженням, ніж слід.

4. Шпаклівка у віконних і дверних отворах

Така дрібниця, як щілина може призвести не лише до протягів, які загрожують застудою, але й до тепловтрат. Пам'ятаєте, як ми в школі заклеювали вікна? Тут працює той же принцип, тільки зараз на ринку доступні більш ефективні матеріали для цих цілей. Шпаклівка щілин - досить недорогий енергозберігаючий захід, але вона дійсно працює.

5. Віконні і дверні ущільнювачі

Такі ущільнювачі служать тим же цілям, що і шпаклівка, але вони більш ефективні. Незважаючи на те, що їх ціна трохи вища, віконні ущільнювачі складаються зі спеціальних матеріалів, які забезпечують максимальну теплоізоляцію вікон і дверних прорізів.

6. Замініть старі електроприлади

Багато хто скаже - ну нічого собі, скільки ж потрібно коштів! Але справа в тому, що старі прилади - це енергетичні троглодити. Старі холодильники, сушарки для одягу або обігрівачі мало того, що самі по собі дуже неекономні, вони також провокують значні втрати енергії. Замініть старі, неефективні моделі побутової техніки на ті, які схвалені стандартами енергозбереження, такими як Energy Star. За даними комісії Energy Star, сушарка для одягу старої моделі, замінена на нову, допоможе заощадити близько 130 доларів на рік.

7. Уникайте використання техніки в спеку

Якщо в жаркий літній день у вашому будинку працює духовка, праска, сушарка для білизни і посудомийна машина одночасно, знайте, що ці прилади виділяють величезну кількість тепла. Це змушує ваш кондиціонер працювати на граничній потужності, що веде до додаткових і досить значних витрат енергії. Дочекайтеся більш прохолодної пори доби, щоб використовувати ці прилади. Крім того, в літній час сушарку для білизни можна замінити простим сушінням на відкритому повітрі. Такий захід дозволить заощадити близько 200 доларів на рік.

8. Замініть лампи розжарювання енергозберігаючими лампами

Компактні люмінесцентні лампи використовують на 75 відсотків менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Тому кожна енергозберігаюча лампа заощадить 35 доларів вашого бюджету.

9. Вимикайте техніку від мережі

Навіть якщо прилад не активний, але ввімкнений в мережу, він все одно використовує електроенергію. Дивно, але на безцільне живлення електроприладів в режимі «очікування» припадає 5-10 відсотків від загального енергоспоживання в будинку. Використовуйте спеціальний подовжувач з вимикачем. Це дозволить вам без зусиль відключити від мережі відразу декілька приладів.

10. Проведіть реконструкцію водонагрівача

Встановіть водонагрівач на 48 градусів за Цельсієм і оберніть його ізоляційною ковдрою. Зниження температури та ізоляція водонагрівача може дати до 15 відсотків економії енергії на рік. Перевірте також водонагрівач на предмет витоків.

***

Як бачимо, більшість з зазначених заходів енергозбереження досить прості для реалізації. Але в той же час вони допоможуть істотно збільшити енергоефективність вашого будинку. Що в свою чергу допоможе не лише зберегти ваші фінансові ресурси, але і здоров'я нашої планети.

www.eco-live.com.ua

Технологии энергосбережения Украина.Энергосберегающая продукция

Сегодня энергоресурсы постепенно иссякают, стоимость их добычи увеличивается и в последние годы значительно увеличилась на них цена для населения нашей страны, а нерациональное их использование негативно сказывается на бюджете. Возможно ли эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений? Ответ очевиден. Только энергосбережение в любой сфере жизни деятельности человека способно свести к минимуму финансовые затраты и напрасные потери энергии, что сегодня в мире является одним из приоритетных направлений. Ученые постоянно показывают человечеству новые меньше энергозатратные разработки, открытия и изобретения в направлении энергосбережения и сведения к минимуму ущерба окружающей среде. С каждым днем ​​энергосберегающая продукция проникает все глубже во все сферы нашей жизни, и становится все более востребованной в отличие от устаревших традиционных систем. Внедрение эффективной энергосберегающей продукции на базе надежных и проверенных производителей гарантирует бесперебойный и длительный срок эксплуатации.

ЧП "Технологии Энергосбережения" предлагает Вам большой выбор энергоэффективной продукции нового поколения.1.LED освещение высокого качества, промышленное и бытовое по низким ценам в Украине. Экономнее до 10 раз, срок эксплуатации от 25000 до 70000 часов, в отличие от обычного освещения и ламп накаливания.2.Энергозберегающие металлопластиковые конструкции любой сложности. Работаем с лучшими производителями на украинском рынке.3.Энергозберегающее отопление 220V.1) Нагревательные панели производства высококачественного европейского образца, которые успешно экспортируются в Европейский союз с 2012 года. Экономнее традиционных систем отопления до 75%, 30-60 Ватт м. Кв. 2) Инфракрасные пленочные теплые полы, производятся лидером по разработке и производству систем инфракрасного пленочного отопления - KOREA HEATING (Южная Корея) Экономнее традиционных систем отопления до 75% 30-60 Вт на м. Кв.  Для основного отопления укладывается 60-70% от общей площади помещения.4.Системы снеготаяния и антиобледенения избавят Вас от расходов на оплату обслуживающего персонала по устранению зимних неудобств (сосульки с крыш, скользкие ступеньки, скопления снега и льда перед гаражами с подъемом и спуском что препятствует своевременному безопасному въезду и выезду автотранспорта) У нас большой выбор спец. кабелей Украинского и Немецкого производства.5.Утеплительные материалы такие как вакуумный пенополистирол является лидером на рынке утеплительных материалов, благодаря уникальной технологии производства, так как каждая гранула находится в вакууме независимо друг от друга и практически не имеет возможности впитать влагу в отличие от вспененного пенопласта и экструдированного пенополистирола. А утеплители на основе минеральной и базальтовой ваты накапливают в себе большое количество влаги хоть они и не горят, что в разы снижает рекомендованные теплоизоляционные характеристики,в холодное время года. Так как по критериям пожарной безопасности и не всегда правдивым рекомендаций многие застройщики и потребители делают выбор в пользу продукции которая по их мнению является наиболее безопасной и выгодной в ущерб экономического эффекта от энергосбережения.

Вся продукция имеет свидетельства, сертификаты, выводы, декларации а также гарантийные сроки за которые мы несем ответственность.Выполняем все электромонтажные работы а так же оказываем полное юридическое сопровождение.

energozberejennia.in.ua


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта